ajax loader

Kurskalender & timeplan

Fritidsskipper (D5L)

Kvalifiserer til søknad om Fritidsskippersertifikat for fører av fritidsbåt over 15 meter opptil 24 meter i fartsområde «stor kystfart» samt Fiskeskippersertifikat klasse C.

Kurset arrangeres årlig med oppstart i siste halvdel av september og går over 120 skoletimer. «Intensivt» på kveldstid (én kveld per uke) og noen helger etter avtale med lærer. Avslutning i april. Kurspris: kr 15 700,- inkl. lærebok.

Utvidet Fritidsskipper (D5LA)

Bygger på D5L og kvalifiserer til søknad om utvidet fritidsskippersertfikat for fører av fritidsbåt over 15 meter og opp til 24 meter «worldwide».

Kurset prøves arrangert årlig (men p.g.a. påmelding er kurset holdt annenhvert år de siste årene) med oppstart i februar og går over 45 timer. Undervisning på kveldstid én kveld per uke og noen helger. Varighet ca fire uker. Kurspris: kr 5 000,-.


Tid til eksamen kommer i tillegg til de angitte undervisningstimene.

Skolens kvalitetssikringssystem er godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Det tas forbehold om at et tilstrekkelig antall søkere melder seg for at et kurs kan igangsettes.

Mer info om Fritidsskippersertifikatet finner du på Sjøfartsdirektoratets nettsider.

Læreplaner for D5L og D5LA finner du her.

Fag- og timefordeling for D5L og D5LA

Fag D5L Mål   Undervisningstimer Total Eksamen
1 Navigasjon 1.1 Bruk av sjøkart og nautiske publikasjoner 20
1.2 Posisjonsbestemmelse 6
1.3 Tidevann, strøm og drift 6
1.4 Dokumentasjon av seilas 6
 36  4
2 Navigasjonsmidler 2.1 Bruk av kompass 4
2.2 Posisjonsbestemmelse og seilaskontroll 6
 10  2
3 Sjøveisregler og brovakthold 3.1 Sjøveisregler 10
3.2 Navigasjonsvakt/brovaktsfunksjon 4
14 2
4 Skipslære 4.1  Tilsyn med fartøy 4
4.2 Fartøysbehandling 4
4.3 Stabilitet 4
4.4 Meterologi, vær, vind og bølger 3
 15  2
5 Sikkerhet 5.1 Førstehjelp 7
5.2 Brannvern 6
5.3 Redning og varsling 3
5.4  Nødsituasjoner 4
20 3
6 Teknologi/motorlære 6.1 Fremdriftsmaskineri 6
6.2 Elektriske anlegg 1
6.3 Tekniske installasjoner 1
 8 2
7 Navigasjonsmidler (praktisk) 7.1a) GPS 2
7.1b) Kartplotter/ EL-kart 2
7.1c) Radar 3
7.1d)  Andre instrument 1
 8  Deltatt
 8 Håndtering av fartøy (praktisk) 8.1a)  Klargjøring/kontroll 1
8.1b)  Fartøysbehandling 1
8.1c)  Manøvrering 2
8.1d) Fremføring dag/natt 5
 9  Deltatt
 Totalt timer D5L  120
 Fag D5LA  Mål  Emner  Undervisingstimer Total Eksamen
1 Navigasjon 1.1 Middelbredde 2
1.2 Storsirkel 4
1.4 Astronomisk navigasjon 20
26
2 Navigasjonsinstrumenter 2.1 Skipur og sekstant 6
6
3 Meterologi og oseanografi 3.1 Havstrømmer og fremherskende vinder 8
8
4 Publikasjoner, regelverk og forsikring 4.1 Publikasjoner 2
4.2 Regelverk 2
4.3 Forsikring og skipsdokumenter 1
5 4
Totalt timer D5LA 45

 

Fritidsskipper (D5L)
Du må dokumentere bestått eksamen, tilstrekkelig fartstid og ha gyldig helseerklæring for å få et fritidsskippersertifikat.

Eksamen
Du må ha bestått fritidsskippereksamen fra et kurssenter som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Kurset skal dekke den teoretiske og praktiske opplæringen som kreves for å føre et fritidsfartøy i stor kystfart (inntil 25 nautiske mil utenfor det norske fastlandet, pluss området mellom Lindesnes – Limfjordens vestmunning og Karlskrona – Svinemünde.
Sertifikatet gir rett til å føre båter fra lengde  15 -24 meter.

Kurset har hovedvekt på emnene navigasjon og navigasjonsinstrumenter, sjøveisregler, skipslære, sikkerhetsopplæring og motorlære. Eksamen består av skriftlige og muntlige/praktiske prøver.

Fartstid
Fartstid skal dokumenteres ved framleggelse av sjøfartsbok, fartsoppgave eller erklæring som er bevitnet av politi eller andre som må anses å ha kjennskap til den fartstid som søkes godkjent, jfr kval. forskr §4-2(13)d).

I attesten må det gå klart frem forhold rundt bruk og disponering (eierforhold/fast leieforhold), samt opplysninger om fartøyets størrelse og attestutsteders kjennskap til søker og hans fartstid. Bevitnelser fra nær familie godtas ikke.

Fartstidsalternativer
Disponert og brukt regelmessig et fartøy lengre enn 8 meter i minst 3 år.

Disponert og brukt regelmessig et fartøy i minst 3 år, samt bestått godkjent praktisk utsjekk.
(Se link for praktisk utsjekk).

12 mnd. fartstid som kan godkjennes for utstedelse av dekksoffisersertifikat, dvs D5 (kystskipper) eller høyere. Fartstid som godkjennes for utstedelse av dekksoffisersertifikat skal være opptjent i stilling med dekkstjeneste som omfatter brovakt, fortøyning, laste- og losseoperasjoner, sikkerhetsmessig vedlikehold og beredskapsprosedyrer. Slik fartstid kan også opptjenes i sertifikatpliktige stillinger på flyttbare innretninger med eget fremdriftsmaskineri.

Helseerklæring
Det kreves en gyldig helseerklæring, som bekrefter tilstrekkelig godt syn, fargesyn og hørsel, samt allmenn helsetilstand. Erklæringen skal ikke være eldre enn ett år dersom ikke annen gyldighet er angitt. Mer om helsekrav finner du her.

Worldwide (D5LA)
Fritidsskippersertifikatet kan bygges på med et tilleggskurs for utvidet fartsområde. Med det kan man føre en båt med lengde opptil 24 meter i uinnskrenket fartsområde (alle farvann).

Fiskeskipper klasse C
Fritidsskipperkurset gir også rett til å søke om sertifikat for fiskeskipper klasse C. (Fiskebåter fra 10,67 meter – 15,00 meter)
Dette sertifikatet er påbudt f.o.m. 1998.

Utstedelse av sertifikat
Søknad om Fritidsskippersertifikat eller Fiskeskipper klasse C gjøres på Sjøfartsdirektoratets nettsider. Søknadsskjema finner du her.

Påmelding til Fritidsskipper D5L, D5LA og Fiskebåtskipper Klasse C

Ditt navn *

E-post *

Telefon *

Kurs *

Ønsket tidsrom og andre kommentarer: